Lobisto anketa
Data 2019-03-25
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "Investors' Forum"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Nėra
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LR Vyriausybės nutarimo projekto Nr. 19-148(2) dėl LR Farmacijos įstatymo projekto Nr. XIIIP-1939
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Teisės aktu siūloma ligoninių vaistinėms suteikti teisę vaistinius preparatus parduoti gyventojams. Siūlome Įstatymo projektui nepritarti bei prašome mus (pasirašiusius bendrą laišką) įtraukti į tolimesnes šiuo klausimu vyksiančias diskusijas, kurių metu esame pasirengę teikti išsamius su numatomu reglamentavimu susijusius paaiškinimus ir argumentus.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Nėra
Data 2019-04-09
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "Investors' Forum"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Nėra
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. VA-105 „Dėl mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių“
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Mūsų pasiūlymai užtikrins mokesčių mokėtojų teisę aiškiai suprasti savo mokestines prievoles, skatins valstybines institucijas padėti mokesčių mokėtojams teisingai jas įgyvendinti ir kurti aiškesnę bei skaidresnę mokestinę aplinką mūsų šalyje.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Finansų ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos nėra
Data 2019-04-15
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "Investors' Forum"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Nėra
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Sveikatos apsaugos ministerijos ministro įsakymo projektas Nr. 19-3814 dėl SAM ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-668 „Dėl dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Projektu inicijuojamas drastiškas dienos chirurgijos sąvokos pakeitimas ne tik darys ženklią įtaką šiuo metu galiojančiam vientisam teisiniam reglamentavimui (ir net jam prieštaraus), bet kartu galimai pažeis teisėtų lūkesčių apsaugos principą, kuris kaip vienas iš teisinės valstybės principo elementų yra tiesiogiai užtikrinamas Konstitucijos. Papildomai, norime pažymėti, kad daugeliui asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) Projekto priėmimas sudarytų neįprastai didelę naštą ir apribotų kasdienę veiklą.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių kasa.
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Nėra
Data 2019-04-17
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "Investors' Forum"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Nėra
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Energetikos ministro 2010-03-29 įsakymu Nr. 1-93 „Dėl Elektros tinklų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Elektros tinklų apsaugos taisyklės
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Nustatyti požeminių elektros kabelių linijų apsaugos zonų reikalavimai neproporcingai ir nepagrįstai apriboja veiklos galimybes ir investicijas į nekilnojamo turto bei kitus infrastruktūrinius projektus tankiai apgyvendintose teritorijose. Tuo pačiu, šios teritorijos nėra efektyviai išnaudojamos ir neprisideda prie pridėtinės vertės miestams kūrimo.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Energetikos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Nėra
Data 2019-05-14
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "Investors' Forum"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Nėra
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl Lietuvos Respublikos integruoto nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų plano projekto (NECP)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Anglies dioksido geologinio saugojimo ekonominis naudingumas pasireiškia ne tik galimybe pritraukti naujas investicijas, bet ir tuo, kad technologija leidžia efektyviau išgauti naftą iš požeminių rezervuarų taikant stimuliuoto angliavandenilių išgavimo būdą. Taip efektyviau išgaunant naftą Lietuvos valstybė taip pat gautų ekonominę naudą iš naftą išgaunančių subjektų mokesčių forma tiek dėl naftos išgaunamo didesnio kiekio, tiek dėl eksporto bei naudojimo vidaus rinkoje. Todėl, atsižvelgiant į potencialiai įvairiapusišką anglies dioksido geologinio saugojimo teikiamą naudą tiek Europos Sąjungos ir Lietuvos keliamiems aplinkosauginiams tikslams, Lietuvos ekonominei gerovei, tiek ir privačiam kapitalui, Investors‘ Forum asociacija siūlo įtraukti anglies dioksido geologinio saugojimo galimybę į Plano projektą ir teikia Priedus su pasiūlymų detalizacija lietuvių ir anglų kalbomis.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos nėra
Data 2019-07-01
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "Investors' Forum"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Nėra
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Teisės aktų projektų paketas dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Finansų ministerijos (toliau LPT) ir Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – NTAKD) sujungimas į vieną įstaigą – Priklausomybių prevencijos ir priežiūros departamentą
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Pritardami NTAKD reorganizavimo į Priklausomybių prevencijos ir priežiūros departamentą idėjai, kuri turėtų užtikrinti bendrą visų priklausomybių prevenciją, manome, kad tikslas galėtų būti pasiektas iš dabartinių LPT funkcijų perleidžiant Apribojusių savo galimybę lošti asmenų registro tvarkymo įgyvendinimą. Priklausomybių prevencijos ir priežiūros departamento atsakingi asmenys turėtų tiesioginį kontaktą su tais asmenimis (bei jų šeimomis), kurie turi problemų dėl neatsakingo lošimo. Perleidus minėto registro tvarkymą Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamai įstaigai, kompleksinių priemonių įgyvendinimas, narkotikų, tabako, alkoholio bei lošimų priklausomybių prevencijos ir kontrolės programoje būtų paprastesnis, efektyvesnis, tikslingesnis bei valstybei ekonomiškai taupesnis sprendimas.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Bendras asociacijų raštas LRV, SAM ir Finmin
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2019-07-10
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "Investors' Forum"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Nėra
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS GELMIŲ ĮSTATYMO NR. I-1034 PAKEITIMO ĮSTATYMAS, Projektas Nr. XIIIP-1787(2)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas 1. Aplinkos apsaugos komitetas pritarė CO2 saugojimo draudimui ir tokiu būdu sustabdė potencialias milijardines investicijas. CO2 sugavimo technologija paremta dujinė elektrinė yra viena iš šiuo metu svarstomų alternatyvų Lietuvos elektros energetikos sistemos galių adekvatumui ir sistemos patikimumui užtikrinti. Tai yra būtina sąlyga Baltijos šalių elektros sistemos sinchronizacijos su Europos elektros tinklais projektui įgyvendinti. Investicijoms į tokią CO2 neutralią elektrinę reikalingas teisinis reguliavimas sudarantis palankias sąlygas CO2 geologinio saugojimo saugykloms Lietuvoje įrengti. 3. Remiantis Anglies dioksido geologinio saugojimo įstatymo ir jį lydinčių poįstatyminių aktų nuostatomis, leidimas saugoti CO2 išduodamas po daugelio išsamių tyrimų. Įstatymas numato, kad prieš duodant leidimą rengti CO2 saugyklą, pagal atskirą leidimą kvalifikuota įmonė (turintį leidimą žvalgyti) atlieka plačios apimties geologinio tyrimo darbus, pagal atsakingų institucijų patvirtintą darbų programą. Tai yra, kad nustatyta pakankamai saugiklių. Tai gal nėra jokios skubos dabar iš karto uždrausti.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Elektroniniai laiškai su pasiūlymais ir informacija išsiųsti Seimo nariams: Viktorui Pranckiečiui, Irenai Degutienei, Virginijai Vengrienei, Viktorijai Čmilytei Nielsen, Rasai Budbergytei, Remigijui Žemaitaičiui, Gintarui Steponavičiui, Rimantui Sinkevičiui, Algirdui Butkevičiui, Jurgiui Razmai, Virgilijui Poderiui, Ritai Tamašūnienei, Agnei Širinskienei, Viktorui Rinkevičiui, Aušrinei Norkienei, Vytautui Kamblevičiui, Jonui Jaručiui, Arvydui Nekrošiui, Irenai Šiaulienei, Jonui Liesiui, Rimai Baškienei, Ramūnui Karbauskiui, Radvilei Morkūnaitei, Onai Valiūkevičiūtei, Povilui Urbšiui, Algimantui Dumbravai, Valentinui Bukauskui, Kęstučiui Bartkevičiui, Andriui Mazuroniui, Jonui Varkaliui, Simonui Gentvilui, Ričardui Juškai, Artūrui Skardžiui, Gediminui Kirkilui, Algirdui Sysui,Dainiui Kreiviui, Aušrinei Armonaitei, Rimui Andrikiui, Juliui Sabatauskui, Andriui palioniui, Gabrieliui Landsbergiui.
Data 2019-07-09
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "Investors' Forum"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Nėra
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos profesijų klasifikatorius ir Užimtumo tarnybos direktorės įsakymu „Dėl profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m. II pusmečiui patvirtinimo“
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Peržiūrėti Lietuvos profesijų klasifikatorių, siekiant labiau apibendrintų inžinerinių specialybių. Užimtumo tarnybos direktorės įsakymu „Dėl profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašo pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m. II pusmečiui patvirtinimo“ patvirtintas sąrašas neatspindi darbo rinkos poreikių dėl ko leidimų dirbti išdavimo tvarka yra komplikuota tų profesijų atžvilgiu, kurių Lietuvoje iš tiesų trūksta. Susidaro tokia situacija, kad į Lietuvą dirbti atvyksta ukrainiečiai ir kitų trečiųjų šalių piliečiai, komandiruojami iš Lenkijos, Vengrijos ar kitų šalių ir mokesčiai aplenkia Lietuvą. Siūlome nieko nelaukiant patikslinti Užimtumo tarnybos direktorės įsakymą dėl trūkstamų darbuotojų profesijų 2019 m. II pusmečiui ir į jį įtraukti šias profesijas: a. Gamybos procesų operatorius; b. Elektrinio krautuvo vairuotojas; c. Remonto šaltkalvis, šaltkalvis remontininkas; d. Elektronikos inžinierius. Siūlome apskritai peržiūrėti visą leidimų dirbti ir gyventi išdavimo tvarką Lietuvoje, supaprastinant ją ir padarant suprantamesnę įmonėms.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LRV Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Užimtumo tarnyba prie SADM, Migracijos departamentas prie VRM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Asociacijų laiškas Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui
Data 2019-12-05
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Nėra
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą nėra
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Investuotojų Forumas palaiko poreikį užtikrinti aiškesnę sutarčių tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) ir teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) dėl kompensuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo sudarymo tvarką, peržiūrint ir tobulinant esamą reguliavimą. Manome, kad yra būtina sukurti nuoseklią ir skaidrią sistemą, nediskriminuojant privačių ar biudžetinių ASPĮ, siekiant prisidėti prie Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto tvarumo stiprinimo, kuris pirmoje eilėje turėtų būti orientuotas į geriausius pacientų interesus bei racionalų lėšų panaudojimą. Atkreipiame dėmesį, kad kaip ir bet kokios sistemos peržiūra, taip ir sutarčių sudarymo tvarkos tobulinimas turi būti atliekamas įvertinus ir išklausius suinteresuotų šalių, ypač ASPĮ, kurioms naujas reguliavimas turės esminė įtakos, poziciją, įtraukus atitinkamus atstovus ir ekspertus į darbo grupę, atsakingą už tinkamą sistemos peržiūrą ir tobulinimo plano parengimą bei vykdymą. Investuotojų Forumas sveikina vieną iš Įsakymo projekto tikslų, kaip jis nurodomas Aiškinamajame rašte – siekis „mažinti administracinę naštą“, tačiau tvirtai laikosi pozicijos, kad būdai ir priemonės, pasirinktos šiuo metu yra absoliučiai nepagrįstos, nėra įsiklausyta į ASPĮ poziciją, patirtį bei esmines problemas, su kuriomis šiuo metu susiduria šioje sistemoje veikiančios ASPĮ, norinčios sudaryti sutartį su TLK, riboja ASPĮ konkurenciją sudaryti sutartį su TLK dėl kelių veiklos vietų – bendrai sukuria sistemą, prieštaraujančią įstatymams ir konstituciniams principams.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Laiškas išsiustas: LRPK; LRVK; SAM; KT; VLK prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos
Data 2019-10-11
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Nėra
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą nėra
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas DĖL MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ PAKEITIMO PROJEKTŲ
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas IF pateikia savo pastebėjimus dėl mokesčiu istatymu pakeitimo. Investuotojų Forumas iš esmės teigiamai vertina prieš metus įvykdytą mokesčių ir socialinio draudimo sistemos reformą. Tačiau taip pat didelė vertybė yra sistemos stabilumas, ypač verslui. Be to, Lietuvai būdingas mokesčių įstatymų kaitaliojimas gruodžio mėnesį su biudžeto tvirtinimu apskritai yra labai ydinga praktika ir jos reikėtų vengti. Mokesčių įstatymų pakeitimai turi įsigalioti ne anksčiau, kaip po 6 mėnesių nuo paskelbimo. Todėl pirmas ir pagrindinis Investuotojų Forumo pasiūlymas yra susilaikyti nuo skubotų mokesčių sistemos pokyčių. Viešam svarstymui skirti tik kelias dienas ir tikėtis kokybiškų pastabų, tinkamos diskusijos ar, galiausiai, kokybiškos teisėkūros apskritai nerimta.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LRS
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Aušrinei Armonaitei - įteiktas raštas 2019 11 12d. Andrius Mazuronis ir Vytautas Bakas - raštas įteiktas 2019 11 13d.
Data 2019-10-31
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Nėra
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą nėra
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. VA-105 „Dėl Mokesčių mokėtojo prašymo pritarti mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimajam sandoriui pateikimo, prašymo nagrinėjimo, mokesčių administratorių įpareigojančio sprendimo priėmimo ir pakeitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Apibendrinant manome, jog įpareigojančio sprendimo sustabdymas iki LVAT arba ESTT bylų išnagrinėjimo yra perteklinis apribojimas, trukdantis pasiekti įpareigojančio sprendimo instituto tikslus – mokesčių mokėtojams suteikti apmokestinimo aiškumą per priimtiną laikotarpį, o dabartinių saugiklių pakanka (Taisyklių 40 p.), todėl siūlome naikinti Taisyklių 24.5 punktą.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas VMI
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Nėra
Data 2020-05-12
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Nėra
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą nėra
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 3.1.5 papunkčio pakeitimas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Keletas investuotojų kreipėsi su prašymu rasti sprendimus, kaip galima būtų būtinus specialistus atsivežti į Lietuvą ir netaikyti 14 d. saviizoliacijos.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos
Data 2020-05-14
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Nėra
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą nėra
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas 2020 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu Nr. 4-275 patvirtintos Priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas prašome patikslinti Apraše numatytus reikalavimus taikomus projektams nustatant, kad tuo atveju, jeigu nuomotojas laikotarpiu nuo karantino paskelbimo dienos iki šio Aprašo patvirtinimo dienos yra išrašęs pareiškėjui (nuomininkui) sąskaitas faktūras už atitinkamus kalendorinius mėnesius visai nuomos mokesčio sumai arba pritaikęs nuolaidą, kuri yra mažesnė nei Aprašo 13 punkte nurodyta nuolaida, nuomotojas turi teisę sumažinti už šiuos kalendorinius mėnesius pareiškėjo mokamą nuomos mokestį teisės aktų nustatyta tvarka išrašydamas suteikiamos nuolaidos dydį patvirtinančius kreditinius dokumentus.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerija; LRV
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos
Data 2020-05-18
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Nėra
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą nėra
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gegužės 13 d. nutarimą Nr. 475 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Atsižvelgiant į tokius skirtumus tarp Darbuotojų valgyklų ir įprastų viešojo maitinimo įstaigų, manytina, kad darbo laiko ir lankytojų srautų nustatant 10 kv. m. ploto reikalavimą vienam lankytojui ribojimai neturėtų būti taikomi Darbuotojų valgykloms. Siūlome netaikyti 10 kv.m. reikalavimo ir neriboti darbo laiko, nes jei dirbama 3 pamainomis, neįmanoma pamaitinti darbuotojus.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos
RŪTA SKYRIENĖ
Registruotas lobistu:
2019-03-13
VTEK sprendimo Nr. KS-58
Atstovauja: Investor's Forum
Juridinio asmens kodas: 224996640
Tel. nr:
-
El. paštas:
-
Kita informacija:
-