Lobisto anketa
Data 2019-07-09
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Atsakydami į LR SAM 2019 m. birželio 28 d. užklausą Nr.(10.3.1.1-25) 10-4197 „DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ SKYRIMO PAGAL „VILTIES“ PROGRAMAS“, IFPA vardu teikiame pasiūlymo projektą "Dėl Vilties vaistų programų vykdymo ir Vilties vaistinių preparatų skyrimo taisyklių patvirtinimo".
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR SAM FD
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR SAM FD direktorė Gita Krukienė; SAM FD farmacinės veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Bobelienė
Data 2019-07-09
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LR SAM įsakymas Nr.V-435 92.3 punktas, dėl medicinos mokslų daktaro laipsnio.
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas DĖL LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL PRITARIMO ATLIKTI KLINIKINĮ VAISTINIO PREPARATO TYRIMĄ LIUDIJIMŲ IR LEIDIMŲ ATLIKTI KLINIKINĮ VAISTINIO PREPARATO TYRIMĄ IŠDAVIMO, TYRIMŲ ATLIKIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO SIŪLOMO PAKEITIMO LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-435 92.3 punkte nurodo: kai atliekami I-II fazės klinikiniai tyrimai, pagrindinis tyrėjas turi turėti medicinos mokslo daktaro laipsnį. Manome, kad šis reikalavimas yra perteklinis (pagrindinių tyrėjų kvalifikacijos ir patirties reikalavimai nurodyti kitose 92 punkto dalyse užtikrina tyrėjų profesionalumą): a. Jei tyrimo centre nėra gydytojų, turinčių medicinos mokslo daktaro laipsnį: i. tyrimo centras negali dalyvauti tyrime ii. neretai įtraukiamas pagrindinis tyrėjas, turintis medicinos mokslo daktaro laipsnį, kuris aktyviai nedalyvauja tyrime, tačiau tik teoriškai prižiūri tyrimo centro veiklą b. Panaikinus tokį reikalavimą: i. Padidėtų potencialių tyrimo centrų skaičius (ne tik didesniuose, bet mažesniuose Lietuvos miestuose) ii. Pagerėtų sąlygos perspektyviems gydytojams būti paskirtiems pagrindiniais tyrėjais I-II fazės tyrimuose iii. Būtų suvienodinti reikalavimai su kitomis ES šalimis Todėl, atliekant I-II fazės klinikinį tyrimą, siūlome panaikinti reikalavimą pagrindiniam tyrėjui turėti medicinos mokslo daktaro laipsnį.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR SAM ministras Aurelijus Veryga
Data 2019-08-28
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas N/A
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas VVKT atstovų kvietimas dalyvauti IFPA ir VGA organizuojamoje Baltijos šalių reguliacinių reikalų konferencijoje Vilniuje.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas VVKT
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos VVKT viršininkas G.Andrulionis
Data 2019-07-24
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl Falsifikuotų Vaistų Direktyvos 2011/62/EU ir Deleguotojo Reglamento (EU)2016/161 įgyvendinimo
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas IFPA ir NVVO Raštas Nr. 20190724/1 Dėl Falsifikuotų Vaistų Direktyvos 2011/62/EU ir Deleguotojo Reglamento (EU)2016/161 įgyvendinimo. Atsižvelgdami į Europos vaistų verifikacijos organizacijos paruoštą ir išplatintą š.m. liepos 10d.raštą visoms atsakingoms nacionalinėms institucijoms: “EMVO stakeholders1’ consideration on enforcement and inspections under the Falsified Medicines Directive 2011/62/EU (FMD) and its Delegated Regulation EU 2016/161 (DR)” atkreipiame dėmesį į Falsifikuotų vaistų direktyvos 2011/62/EU (FMD) ir Deleguotojo reglamento EU 2016/161 (DR) įgyvendinimo iššūkius Lietuvoje.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas VVKT tarnyba.
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos VVKT Tarnybos viršininkui Gyčiui Andrulioniui
Data 2019-09-17
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas PSDT_DĖL REFERENCINIŲ KAŠTŲ NAUDINGUMO VERTĖS PATVIRTINIMO
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Atkreiptinas dėmesys į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos posėdyje numatomą svarstyti klausimą dėl referencinių kaštų naudingumo vertės patvirtinimo. Kitų šalių pavyzdžiu Lietuvoje diegiama progresyvi vaistų, kuriuos siūloma įtraukti į kompensavimo sistemą, vertinimo schema. Naujos vaistų vertinimo schemos vienas iš elementų yra vaisto naudos nustatymas atliekant kaštų naudingumo analizę. Jos metu apskaičiuojama, kokie yra gydymo nagrinėjamu vaistų kaštai, kad pacientas pragyventų papildomus vienus kokybiškus gyvenimo metus. Gautas dydis lyginamas su pasirinktu palyginamuoju rodikliu, taip vadinama „referencine kaštų naudingumo verte". Jei gydymo nagrinėjamu vaistu kaštai mažesni nei referencinė kaštų naudingumo vertė, vaistą siūloma kompensuoti. Ir atvirkščiai. Taigi, referencinė kaštų naudingumo vertė ir jos taikymo tvarka vaidina labai svarbų vaidmenį priimant sprendimus dėl vaistų kompensavimo. Vienodos fiksuotos referencinės kaštų naudingumo vertės taikymas visais atvejais, neatsižvelgiant į ligos sunkumą, užkirs kelią į kompensavimo sistemą įtraukti naujus vaistus, pirmiausia skirtus gydyti onkologines bei genetines ligas. Dėl šios priežasties absoliučioje daugumoje ES šalių numatytos išimtys, kada vertinant gydymo nauju vaistu kaštus į šį rodiklį neatsižvelgiama, arba naudojami keli skirtingi referencinių kaštų naudingumo vertės dydžiai, kurie parenkami įvertinus ligos naštą. Pasigesta skaidrumo ir visų socialinių partnerių- pacientų, gydytojų, spendimų priėmėjų ir industrijos – viešos diskusijos, kuomet yra sprendžiami ir priimami tokie, svarbūs klausimai, kaip referencinių kaštų vertė. Pateiktas IFPA raštas/prašymas PSD Tarybai pavesti šio klausimo iniciatoriams organizuoti viešą visų socialinių partnerių diskusiją ir išsamiai įvertinus visus aspektus, kokį poveikį inovatyvių vaistų prieinamumui turės nauja tvarka, šį klausimą pakartotinai teikti svarstyti PSD Taryboje.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Privalomojo Sveikatos Draudimo Taryba
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Privalomojo Sveikatos Draudimo Tarybos nariams; PSDT Pirmininkei p. O.Vitkūnienei
Data 2019-12-09
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl LR FĮ 51 (1) straipsnio (Perleistos vertės)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas SAM prašymu, IFPA, LAWG ir VGA vardu, teikiame konsoliduotus siūlymus dėl informacijos apie perleistas vertes pateikimo VVKT.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR SAM A.Oraitė, A.Zlatkienė, G.Bobelienė
Data 2019-11-14
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas IFPA raštas SAM Nr.20191114/1 Dėl papildomų kriterijų, priimant sprendimus dėl vaistų įtraukimo į kompensavimo sistemą
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija susipažino su Sveikatos apsaugos ministerijos parengtu „Sprendimų siūlyti įrašyti ar neįrašyti vaistinius preparatus į kompensavimo sąrašus priėmimo kriterijų” projektu (toliau – Projektas). Iš esmės pritariame Sveikatos apsaugos ministerijos siūlymui kurti lanksčią, į pacientų poreikius orientuotą sprendimų priėmimų tvarką, kuri leistų įvertinti įvairias aplinkybes, o ne tik vadovautųsi vieninteliu kriterijumi – vaisto kaštų naudingumo vertės palyginimu su referentinėmis kaštų naudingumo vertėmis. Savo ruožtu, siūlome atsižvelgti į kitų šalių, jau taikančių analogišką tvarką, naudojamus kriterijus ir juos įtraukti į pateiktą Projektą.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos SAM Viceministrė K. Garuolienė
Data 2019-10-18
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas IFPA raštas: Nr. 20191015/1 „DĖL PATENTINIŲ VAISTŲ PIRMO PASKYRIMO REGLAMENTAVIMO IR RAŠTŲ 2019-09-26 NR. (1.1.9-422) 10-58; 2019-10-02 NR. (10.1.2.1-422) 10-5985; 2019-10-02 NR. (10.1.2.1-422) 10-5984; 2019-10-02 NR. (10.1.2.1-422) 10-5995 DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ DERINIMO“ kartu su priedu Nr.1.
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas IFPA raštas: Nr. 20191015/1 „DĖL PATENTINIŲ VAISTŲ PIRMO PASKYRIMO REGLAMENTAVIMO IR RAŠTŲ 2019-09-26 NR. (1.1.9-422) 10-58; 2019-10-02 NR. (10.1.2.1-422) 10-5985; 2019-10-02 NR. (10.1.2.1-422) 10-5984; 2019-10-02 NR. (10.1.2.1-422) 10-5995 DĖL TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ DERINIMO“ kartu su priedu Nr.1. LR Sveikatos apsaugos ministerija šiuo metu rengia net keletą teisės aktų projektų, kuriais keičiamas kai kurių ligų gydymo kompensuojamaisiais vaistais reglamentas. Šiuo metu paskelbti cukrinio diabeto, Krono ligos, opinio kolito, epilepsijos ir kiti diagnostikos ir gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašų projektai. Susipažinę su minėtais dokumentais, matome, kad ketinama apriboti gydytojų teisę parinkti tinkamą gydymą pacientams, įvedant neklinikinius reikalavimus gydymo skyrimui, įvedant prievolę skirti tik pigiausią gydymą patentinių vaistų grupėje. Įsigaliojus tokiai tvarkai, gydytojai privalėtų kiekvieną metų ketvirtį naujų pacientų gydymui skirti vis kitą veikliąją medžiagą, neatsižvelgiant į individualius konkretaus pacientų ypatumus. Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija siūlo nepriimti aukščiau minimų teisės aktų ir atsisakyti nemedicininių vaisto paskyrimo kriterijų gydymo aprašuose. Taip pat, siūlome inicijuoti viešą diskusiją dar kartą aptarti siūlomus patentinių vaistų skyrimo pakeitimus su gydytojais, pacientais bei vaistų gamintojais.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas SAM, Ligų, vaistų Kompensavimo komisijai, Lietuvos Endokrinologų draugija, Lietuvos diabeto asociacija, Lietuvos epileptologų draugijai. Raštu pasidalinta ir su kitomis gydytojų bei pacientų asociacijomis ir draugijomis.
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR SAM ministras A. Veryga, SAM viceministrai K. Garuolienė; A. Šešelgis, SAM vyriausioji specialistė G. Klimienė
Data 2019-09-03
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl paraiškų įtraukti vaistus į kompensuojamų vaistų sąrašą papildymo
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Šiuo metu paraiškos, įtraukti naujus vaistus į kompensuojamų vaistų sąrašus, yra vertinamos tiek pagal seną, tiek pagal naują vaisto terapinės vertės nustatymo modelį. Deja, bet pradėjus taikyti šią, pereinamajam laikotarpiui skirtą tvarką, paaiškėjo, kad pagal seno vertinimo modelio reikalavimus parengtose ir pateiktose paraiškose dažnai nėra tos esminės informacijos, kuri turėtų būti vertinama pagal naujus vaisto terapinės vertės nustatymo reikalavimus. Dėl šios priežasties iš esmės nebus pasiekti pereinamajam laikotarpiui iškelti tikslai dėl kurių sutarė SAM ir IFPA - tarpusavyje palyginant vertinimų, atliktų pagal abu vaisto terapinės vertės nustatymo modelius, rezultatus "patikrinti" naujos tvarkos efektyvumą bei jos išbaigtumą. Ši problema būtų lengvai sprendžiama, jei pareiškėjai galėtų papildyti paraiškas trūkstama informacija. Deja, bet pagal šiuo metu taikomą paraiškų vertinimo tvarką tokios galimybės nėra. Labai prašome atsižvelgti į mūsų pateiktus argumentus ir sudaryti sąlygas pareiškėjams papildyti jau pateiktas paraiškas vertinimams pagal naują tvarką būtinais duomenimis.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR SAM, SAM Ligų, vaistinių preparatų ir MPP Kompensavimo komisija; VVKT
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR SAM viceministrė K. Garuolienė, SAM Ligų, vaistinių preparatų ir MPP Kompensavimo komisijos pirmininkė G.Krukienė; VVKT viršininkas G.Andrulionis, VVKT STV skyriaus l.e.p. vedėjas L. Savaikis
Data 2019-11-22
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl Teisės akto projekto Nr. 19-13571, IFPA raštas Nr. 20191122/1 "Dėl LRV 2005m. rugsėjo 13d. nutarimo NR. 994 pakeitimo projekto".
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija, susipažino su Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektu (toliau – Projektas) ir dar kartą nori atkreipti dėmesį į kompensuojamųjų vaistų kainodaros problemas, susijusiais su bazinių kainų „įšaldymu“ ir kainų referavimu į ES šalis. Referuodama į kainas kitose ES šalyse, Lietuva, vadovaudamasi teisės aktais nustatyta tvarka, euro zonai nepriklausančių šalių vaistų kainas nacionaline valiuta perskaičiuoja į eurus. Perskaičiuojant naudojamas praėjusio ketvirčio oficialus euro ir nacionalinių valiutų vidutinis santykis. Tokiu būdu, dėl euro ir nacionalinės valiutos kursų svyravimų, vaistų kainos eurais didėja ar mažėja, nors faktinės vaistų kainos nacionaline valiuta išlieka tokios pačios. Automatiškai, net ir dėl tokios priežasties „sumažėjus“ referentinėms kainoms, privaloma tvarka mažinama ir bazinė vaisto kaina Lietuvoje. Tokia praktika yra ydinga ir prieštarauja logikai, nes tokie vaistų kainų „pokyčiai“ visiškai nepriklauso nuo vaistų gamintojų. Situacija dar labiau komplikuoja neseniai priimtas sprendimas „įšaldyti“ bazines vaistų kainas, dėl kurio net ir trumpalaikis nacionalinės valiutos vertės euro atžvilgiu pasikeitimas „sumažina“ vaistų kainas visiems laikams. Prašome atsižvelgti į kitų ES šalių patirtį sprendžiant tą pačią problemą.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos SAM Viceministrė K. Garuolienė
Data 2019-12-17
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl LRV 2005m. rugsėjo 13d nutarimo Nr.994 pakeitimo projekto
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija, susipažino su Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektu (toliau – Projektas) ir dar kartą nori atkreipti dėmesį į kompensuojamųjų vaistų kainodaros problemas, susijusiais su bazinių kainų „įšaldymu“ ir kainų referavimu į ES šalis.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos SAM Viceministrė K. Garuolienė
Data 2019-12-19
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl LRV 2005m. rugsėjo 13d nutarimo Nr.994 pakeitimo projekto
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija, susipažino su Sveikatos apsaugos ministerijos inicijuotu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektu (toliau – Projektas) ir dar kartą nori atkreipti dėmesį į kompensuojamųjų vaistų kainodaros problemas, susijusiais su bazinių kainų „įšaldymu“ ir kainų referavimu į ES šalis.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas SAM FD
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos SAM FD V.Meldžiukaitė, T. Alonderis
Data 2019-12-31
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymo "Dėl informacijos apie perleistų verčių gavėjams perleistas vertes, juridinių asmens duomenų bei sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenų teikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo" projekto Nr. 19-15763
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Projekte siūlyta atsisakyti sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistams perleistų verčių atskleidimo pagal konkrečius profesinius (mokslinius) renginius (Projekto 2 priedas) bei atskiro reklaminiams renginiams perleistų verčių deklaravimo (Projekto 3 priedas). Papildomai pastebėtina, kad Projekto 2 ir 3 prieduose pateiktos ataskaitų formos neapima individualiems sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams perleistų verčių, susijusių su jų dalyvavimu reklaminiuose renginiuose, kas neatitinka Farmacijos įstatymo 51-1 straipsnyje numatytos pareigos viešinti visas tokiems specialistams perleistas vertes. Farmacijos įstatymo 51-1 straipsnis įpareigoja vaistinių preparatų registruotojus ir jų atstovus atskleisti apibendrintą informaciją apie bendrą per kalendorinius metus konkrečiam juridiniam asmeniui perleistą vertę, todėl ataskaitoje nurodyta suma automatiškai apims tiek renginiams, tiek atlygiui už paslaugas ir konsultacijas skitas išlaidas. Kadangi Farmacijos įstatymo 51-1 straipsnio 1 dalis pati savaime nurodo apibendrintus perleidžiamų verčių tikslus - gerinti teikiamų paslaugų kokybę, tobulinti specialistų profesinę kvalifikaciją ir pan., todėl jų atkartojimas ataskaitos formoje būtų bereikalingas ir perteklinis.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2020-01-20
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl 2020-2030m. Nacionalinio pažangos plano
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas IFPA raštu kreipėsi į LRV, SAM ir LR Seimo Sveikatos reikalų komitetą dėl LR Vyriausybės kanceliarijos inicijuotos viešosios konsultacijos su visuomene dėl 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano ir pateikė savo siūlymus.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LRV, SAM, LRS sveikatos reikalų komitetui
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LRV, SAM, LRS
Data 2020-02-20
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas DĖL GYDYMO KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS TVARKOS APRAŠŲ RENGIMO
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas IFPA vardu teikiame pastabas ir pasiūlymus DĖL GYDYMO KOMPENSUOJAMAISIAIS VAISTAIS TVARKOS APRAŠŲ RENGIMO bei prašome SAM įtraukti Inovatyvios farmacijos pramonės atstovus į diskusijas rengiant ligų ir būklių ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašų sudarymą reglamentuojančius teisės aktus.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos SAM
Data 2020-03-05
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas IFPA raštas Nr. 20200305/1 „Dėl gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių“
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Dėl IFPA siųsto rašto Nr. 20200305/1 SAM „Dėl gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių“ dokumento. Šis klausimas labai aktualus ir IFPA prašo jį spręsti skubos tvarka bei papildyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-726 patvirtintą Aprašą pagal IFPA rašte išsakytus argumentus.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos SAM Viceministrė K. Garuolienė
Data 2020-05-11
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas IFPA raštas SAM Nr. 20200511_1 DĖL ESPBI IS PLĖTROS
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Reaguodami į Sveikatos apsaugos ministerijos 2020-04-24 pateiktą derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nutarimo projektą (Reg. Nr.: 20-6145), IFPA siunčia pasiūlymus Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) nuostatų pakeitimui.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos SAM viceministrė K. Garuolienė
Data 2020-04-29
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas IFPA atsakymas VVKT dėl sugalvotų vaistinių preparatų pavadinimų priimtinumo vertinimo kriterijų gairių nacionaliniu lygmeniu
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas VVKT
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos VVKT Viršininkas Gytis Andrulionis
Data 2020-05-12
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas IFPA raštas SAM Nr. 20200512_1 DĖL INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APIE GAMINTOJŲ DEKLARUOJAMAS VAISTŲ KAINAS ES ŠALYSE
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija 2018 metų rudenį raštu (2018-10-18 d. raštas Nr. 20181018/1 ir Nr. 20181018/2) ir vėlesniuose susitikimuose žodžiu, kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją su prašymu palaikyti iniciatyvą, kad ES šalių kompetentingos institucijos, atsakingos už vaistų kainodarą, tarpusavyje pasidalintų nuorodomis į viešai elektroninėje erdvėje skelbiamus informacijos šaltinius apie savo šalyje platinamus / kompensuojamus vaistus ir jų gamintojų deklaruotas kainas. IFPA prašo SAM informuoti apie priimtus sprendimus, jų įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos SAM Viceministrė K. Garuolienė
Data 2020-01-24
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl LRV 2005m. rugsėjo 13d nutarimo Nr.994 pakeitimo projekto
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas IFPA atsižvelgdama į susitikimo su SAM metu išsakytą bendrą sutarimą ieškoti sprendimų minėtoms problemoms spręsti bei į „bazinių kainų įšaldymo“ taikymo rezultatus, IFPA siūlo panaikinti LRV 2005-09-13 nutarimo Nr. 994 51 punktą: „51. Jeigu sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka įvertinus paraiškas įrašyti vaistinį preparatą į Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną nustatoma, kad pagal Aprašo 4.4 papunktį apskaičiuota kompensuojamojo vaistinio preparato bazinė kaina yra didesnė nei bazinė kaina, nurodyta galiojančiame Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyne, galiojanti bazinė kaina nekeičiama. Jei nustatoma, kad pagal Aprašo 4.4 papunktį apskaičiuota kompensuojamojo vaistinio preparato bazinė kaina yra mažesnė nei bazinė kaina, nurodyta galiojančiame Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyne, galiojanti bazinė kaina keičiama.” Atkreiptinas dėmesys, kad esamas bazinių kainų „įšaldymo“ modelis didina vaistų tiekimo sutrikimo rizikas, nes verčia vaistų gamintojus kompensuoti nuo jų nepriklausomus kainų mažėjimus, pvz., dėl valiutų kursų svyravimų. Dėl šios priežasties minėto reikalavimo panaikinimas didintų gyventojų aprūpinimo kompensuojamaisiais vaistais stabilumą.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR SAM viceministrei K. Garuolienei
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR SAM Viceministrei K. Garuolienei
Data 2020-03-09
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas DĖL SAM ĮSAKYMO NR. V-159 PAKEITIMO PROJEKTO
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija susipažino su sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ projektu (toliau – Aprašas). SAM prašymu teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateikto Aprašo projekto tobulinimo.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos SAM Viceministrė K. Garuolienė SAM V. Meldžiukaitė
Data 2020-04-23
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. Kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ paskelbto karantino, IFPA kreipėsi į gydymo įstaigas, vykdančias klinikinius tyrimus.
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Susiklosčius ypatingoms aplinkybėms ir tiriamiesiems asmenims negalint atvykti į tyrimo centrus numatytiems tyrimo vizitams (pvz., dėl saviizoliacijos, sutrikusio patekimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir pan.), klinikinių tyrimų užsakovai ir tyrimo centrai turi visais atvejais užtikrinti tiriamųjų asmenų saugumą ir gydymo tęstinumą, atsižvelgiant į Valstybinės Vaistų Kontrolės Tarnybos (VVKT) paskelbtas rekomendacijas, siekiant užtikrinti klinikinių vaistinių preparatų tyrimų nepertraukiamą atlikimą ir tiriamųjų asmenų saugumą bei interesus. IFPA prašo užtikrinti jau dalyvaujančių klinikiniuose tyrimuose tiriamųjų asmenų patekimą į gydymo įstaigos saugią pacientams vietą, kad būtų galima tęsti pacientų dalyvavimą klinikiniame tyrime ir užtikrinti jų saugumą ir gydymo tęstinumą, tiriamųjų vaistų siuntų pristatymą, tiriamųjų vaistų išdavimą pacientams ir kitų klinikinio tyrimo procedūrų atlikimą.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Pagrindinės didžiosios Lietuvos gydymo įstaigos vykdančios klinikinius tyrimus
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Pagrindinės didžiosios Lietuvos gydymo įstaigos vykdančios klinikinius tyrimus
Data 2020-04-29
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl kompensuojamųjų vaistų kainyno rengimo
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos SAM Viceministrė K. Garuolienė
Data 2020-01-14
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Susitikimas su Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje atstovais
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Susitikimo tikslas - pakviesti EK atstovybės Lietuvoje vadovą A. Pranckevičių IFPA narių susirinkime apžvelgti EK veiklą ir prioritetus 2020m.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos EK atstovybės Lietuvoje Politikos analizės ir apžvalgos grupės poltikos analitikas Justas Klimavičius
Data 2020-02-12
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas IFPA raštas NR 20200212/1 SAM Dėl EURIPID kainų taikymo rengiant kompensuojamųjų vaistų kainyno papildymus
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas IFPA vardu, prašome, vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais, reglamentuoti kainynų papildymo rengimo tvarką bei numatyti pakankamus laiko terminus teikiant patikslintas vaistų gamintojo kainas Lietuvai.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos SAM viceministrei K. Garuolienei
Data 2020-02-03
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl susitikimo su IFPA atstovais ir gydytojais endokrinologais inicijavimo Cukrinio Diabeto tvarkos aprašui aptarti
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Įnovatyvios Farmacijos pramonės asociacija, gavo 2019-12-16 Sveikatos apsaugos ministerijos raštą NR. (1.1.20-422) 10-7597, kuriame atsakoma į IFPA rašte Nr. 20191015/1 ir priede teikiamus komentarus dėl Cukrinio diabeto ambulatorinio gydymo kompensuojamaisiais vaistais tvarkos aprašo projekto. Kadangi Aprašo projektas yra sudėtingas, kompleksinis ir ilgai ruošiamas teisės aktas, ne visi klausimai, keliami IFPA rašte, iki galo yra aiškūs ir atsakyti. IFPA vardu, prašoma inicijuoti susitikimą su IFPA Cukrinio diabeto darbo grupės atstovais bei gydytojais endokrinologais, teikusiais pastabas naujo Cukrinio diabeto aprašui, aptarti IFPA rašte iškeltus klausimus ir pastebėjimus.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos SAM
Data 2020-05-11
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas IFPA raštas SAM Nr. 20200511_2_DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SKYRIMO SĄLYGŲ REGLAMENTAVIMO
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas IFPA teikia pastabas dėl kompensuojamųjų vaistų skyrimo ribojimų ir iš to kylančių neigiamų pasekmių, bei prašo surengti apvalaus stalo nuotolinę diskusiją, kurioje dalyvautų Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos, gydytojų profesinių draugijų, pacientų organizacijų ir vaistų gamintojų atstovai. Šiame susitikime turėtų būti aptarta, kaip transformuoti gydymo aprašų rengimo procesą, kad siekiant pagrindinio tikslo – racionaliai ir efektyviai naudoti vaistų kompensavimui skirtas PSDF biudžeto lėšas – nenukentėtų pacientų ir gydytojų interesai bei būtų užtikrintas geresnis inovacijų prieinamumas.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos SAM Viceministrė K. Garuolienė
Data 2020-04-20
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. 994 PAKEITIMO PROJEKTO
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministerijai Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijai
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministrui p. Aurelijui Verygai Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų viceministrui p. Mariui Skuodžiui Lietuvos Respublikos Finansų ministrui p. Viliui Šapokai Lietuvos Respublikos Teisingumo ministrui p. Elvinui Jankevičiui
Data 2020-06-02
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl atsiskaitymų pagal sutartis dėl gydymo kompensuojamaisiais vaistais prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas IFPA įvertino ir apibendrino asociacijos narių patirtį vykdant atsiskaitymus pagal su VLK sudarytas sutartis dėl gydymo kompensuojamaisiais vaistais prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo bei siunčia raštu Nr.20200602/1 praktinius pastebėjimus bei pasiūlymus, kurių įgyvendinimas neabejotinai prisidėtų prie efektyvesnio minėtų sutarčių ir susijusių atsiskaitymų administravimo bei padėtų išvengti pasitaikančių nesklandumų.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR SAM/VLK
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR SAM viceministrė K. Garuolienė VLK direktorius G. Kacevičius
Data 2020-06-05
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas „Dėl Informacijos apie perleistų verčių gavėjams perleistas vertes, juridinių asmenų duomenų bei sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenų teikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir informacijos apie perleistas vertes bei sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas SAM ir VVKT prašymu, IFPA, LAWG ir VGA vardu teikiame pasiūlymus atnaujintam įsakymo projektui „Dėl Informacijos apie perleistų verčių gavėjams perleistas vertes, juridinių asmenų duomenų bei sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenų teikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir informacijos apie perleistas vertes bei sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistų asmens duomenų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Tuo pačiu, maloniai prašome, organizuoti nuotolinę diskusiją asociacijų argumentams išsakyti bei aptarti kilusius aktualius klausimus.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR SAM: A.Oraitė, M.Dabulė, G.Bobelienė
Data 2020-06-05
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl "NULINĖS DIENOS" procedųros taikymo IFPA raštas SAM_VVKT Nr_20200605_1
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija (IFPA) susipažinusi su teisės akto projektu Nr. 20-7911 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-596 Dėl Vaistinių preparatų registravimo taisyklių, Supaprastintos homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Supaprastintos tradicinių augalinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Specialios homeopatinių vaistinių preparatų registravimo procedūros aprašo, Vaistinių preparatų registravimo taikant savitarpio pripažinimo ir decentralizuotą procedūras aprašo, Vaistinių preparatų analitinių, farmakotoksikologinių ir klinikinių tyrimų standartų ir protokolų, Vaistinių preparatų pakuotės ženklinimo ir pakuotės lapelio reikalavimų aprašo, Pagalbinių medžiagų, kurios turi būti nurodomos ant vaistinio preparato pakuotės ir pakuotės lapelyje, sąrašo, Teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo kitam asmeniui tvarkos aprašo patvirtinimo´ pakeitimo", teikia pastabas bei pasiūlymus
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR SAM, VVKT
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR SAM viceministrė K. Garuolienė VVKT viršininkas G.Andrulionis
Data 2020-05-27
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas IFPA raštas Nr. 20200527/3_DĖL SAM ĮSAKYMO NR. V-726 PAKEITIMO PROJEKTO
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija susipažino su derinimui atsiųstu Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-726 „Dėl Gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų gamintojų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektu ir pateikė pastabas ir pasiūlymus
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR SAM viceministrė K.Garuolienė
Data 2020-06-15
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas IFPA raštas Nr. 20200615/1 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. RUGSĖJO 13 D. NUTARIMO NR. 994 PAKEITIMO PROJEKTO
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas 2020-06-08 d. Konkurencijos taryba išplatino viešą pranešimą, kuriame pažymėjo, kad savo iniciatyva išnagrinėjo SAM parengtą Vyriausybės nutarimo „Dėl ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą (projekto registracijos Nr. 20-5387(3), toliau - Projektas). Šiame pranešime Konkurencijos taryba: 1. Pateikė savo nuomonę, kad <...kad priverstinis kainų mažinimas gali sudaryti kliūtis vaistų tiekėjams patekti į kainyną ir taip neišvengiamai paveikti konkurenciją tarp jų rinkoje. Minėta aplinkybė gali lemti tam tikrų vaistų prieinamumo vartotojams sumažėjimą, atitinkamai išaugusias išlaidas tiek valstybei, tiek pačiam vartotojui,…> ir 2. <…rekomendavo ministerijai išsamiau įvertinti planuojamo reguliavimo poveikį konkurencijai …> bei <...atlikti išsamią ir skaičiavimais paremtą analizę, kuri padėtų nustatyti siūlomo teisinio reguliavimo galimas pasekmes ir įvertinti, ar pakeitimai būtini ir proporcingi siekiamiems tikslams>. Šie Konkurencijos tarybos vertinimai ir siūlymai iš esmės tapatūs Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos pozicijai. IFPA nepritaria SAM iniciatyva jau priimtiems ar šiuo Projektu siūlomiems naujiems kompensuojamųjų vaistų kainodaros pakeitimams, kurie riboja konkurenciją ar kelia rizikas vaistų tiekimui į Lietuvą. IFPA prašo nesvarstyti Projekto Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje, o pavesti sudaryti tarpžinybinę darbo grupę, kuri galėtų kompetentingai ir objektyviai įvertinti SAM parengtus teisės akto pakeitimus ir juos lydinčius dokumentus.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Raštas adresuotas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir LR Sveikatos apsaugos ministerijai
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Adresuota: LRV premjeras S.Skvernelis, LR Sveikatos apsaugos ministras A.Veryga; Lr SAM viceministrė K. Garuolienė Kopija: LR Ekonomikos ir Inovacijų ministerija, LR Finansų ministerija, LR Teisingumo ministerija
Data 2020-07-13
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas IFPA raštas Nr. 20200713/1 VVKT DĖL REKOMENDACIJŲ DĖL SUGALVOTŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ PAVADINIMŲ PRIIMTINUMO
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Atsakydama į VVKT kvietimą dalyvauti nuotolinėje diskusijoje, kuri vyko liepos 14d, Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija pakartotinai išnagrinėjo Vaistų gamintojų asociacijos parengtų Rekomendacijų dėl sugalvotų vaistinių preparatų pavadinimų priimtinumo projektą (toliau – „Rekomendacijos“). IFPA ir toliau laikosi nuomonės, kad Rekomendacijos neatitinka pagrindinių šiuos klausimus reglamentuojančių Europos vaistų agentūros žmonėms skirtų vaistinių preparatų komiteto Rekomendacijų dėl žmonėms skirtų vaistinių preparatų, registruojamų taikant centralizuotą procedūrą, pavadinimų priimtinumo principų bei reikalavimų, sukuria prielaidas skirtingoms interpretacijoms bei intelektinės nuosavybės teisių pažeidimams. IFPA asociacijai dabartinė Rekomendacijų projekto redakcija yra nepriimtina.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas VVKT
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos VVKT viršininkui G. Andrulioniui
Data 2020-07-14
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas IFPA raštas SAM_VLK Nr. 20200714/1 "Dėl dviejų tiekėjų vaistų kainų paraiškų vertinimo tvarkos pakeitimo". Atsižvelgiant į tai, kad bazinės kainos yra įšaldytos ir didėti nebegali, IFPA teikia argumentuotus pasiūlymus ir siūlo naikinti Aprašo 15 ir 16.3 papunkčių nuostatas, nustatančias išskirtinę paraiškų nagrinėjimo tvarką dviejų tiekėjų vaistiniams preparatams.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR SAM, VLK prie LR SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR SAM Viceministrė K. Garuolienė; VLK prie LR SAM direktorius G. Kacevičius
Data 2020-07-17
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas IFPA raštas Nr. 20200717_1 SAM-VLK_VVKT Dėl sutikimo atskleisti kainas paraiškų vertiontojams
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos nariai, neprieštarauja, kad Pareiškėjui būtų atskleidžiamas ICER/QALY dydis, kuris buvo paskaičiuotas naudojant konfidencialią informaciją apie palyginamojo gydymo kainas, nurodytas gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalinimo sutartyse, sudarytose tarp vaistinių preparato gamintojų ir Valstybinės ligonių kasos.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas SAM, VLK, VVKT
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR SAM viceministrė K. Garuolienė; VLK direktorius Gintaras Kacevičius; VVKT viršininkas G. Andrulionis
Data 2020-06-19
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas IFPA raštas SAM Nr. 20200619/1 DĖL REFERAVIMO Į VAISTŲ KAINAS ES ŠALYSE
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutartyse, kurias sudaro Valstybinė ligonių kasa ir vaistų gamintojo atstovai Lietuvoje, yra numatomos ženklios, kelias dešimtis procentų sudarančios nuolaidos, kurios skaičiuojamos nuo bazinės kainos. Jeigu vėliau bazinė kaina perskaičiuojama atsižvelgiantį į trijų mažiausių generinių vaistų kainų ES šalyse vidurkį, tai patentinio vaisto gamintojas nebeturi finansinių galimybių taikyti sutartyje numatytą nuolaidą nuo mažesnės bazinės kainos. IFPA prašo SAM inicijuoti teisės aktų pakeitimus, patikslinančius referavimo į gamintojo deklaruotas vaistų kainas ES šalyse principus ir tvarką.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR SAM viceministrė K. Garuolienė
Data 2020-07-02
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas "Appeal for attendance in Baltic Regulatory Agencies Meeting"- Lietuvos (IFPA), Latvijos (SIFFA) ir Estijos (APME) farmacijos pramonės asociacijų jungtinis prašymas dėl galimybės dalyvauti ir pasidalinti įžvalgomis, organizuojamame Baltijos šalių Vaistų registracijos tarnybų susitikime.
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas "Appeal for attendance in Baltic Regulatory Agencies Meeting".
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas VVKT Tarnybos LT, LV, EE
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos G.Andrulionis, VVKT Viršininkas Svens Henkuzens, The Head of State Agency of Medicines, Latvia Kristin Raudsepp, The Head of State Agency of Medicines, Estonia
Data 2020-06-22
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl LR SAM įsakymo Nr. 159
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR SAM Sveikatos technologijų vertinimo skyriaus prašymu, IFPA vardu teikėme aktualius išankstinius klausimus, susijusius su nauja paraiškų vertinimo ir pateikimo tvarka, diskusijai, kurią inicijavo VVKT STV skyrius, birželio 30d.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas VVKT STV skyrius
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos VVKT STV skyrius
Data 2020-07-17
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas IFPA raštas LR SAM Nr. 20200717_2_DĖL SAM ĮSAKYMO NR. V-159 PAKEITIMO PROJEKTO
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Š.m. birželio 30 d. įvykusio SAM, VVKT ir vaistų gamintojų atstovų susitikimo metu buvo aptartas sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ projektas (toliau – Aprašas). Atsižvelgdami į susitikimo metu pasiektą bendrą sutarimą, teikėme Inovatyvios farmacijos pramonės asociacijos pastabas dėl Aprašo patikslinimo.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR SAM, VVKT
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR SAM viceministrė K. Garuolienė
Data 2020-05-27
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas DĖL SAM 2006 12 28d. įsakymo Nr.1128 DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMOS TAISYKLIŲ TOBULINIMO
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija, atsiliepdama į 2020 m. gegužės 15d. VVKT interneto portale, naujienų skiltyje https://www.vvkt.lt/ išdėstytą kvietimą pateikti pasiūlymus dėl Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 įsakymu Nr. V-1128 patvirtintų Vaistinių preparatų reklamos taisyklių tobulinimo, teikia pasiūlymus raštu Nr.20200527/1
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas SAM/ VVKT
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos SAM viceministrė K. Garuolienė VVKT viršininkas G. Andrulionis
Data 2020-05-27
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas IFPA raštas Nr. 20200527/2 DĖL 2020 M. IV KETVIRČIO KAINYNO RENGIMO
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Š.m. gegužės 25d. vykusio tarpinstitucinio (SAM, VLK, VVKT, IFPA ir VGA) nuotolinio pokalbio metu Valstybinės ligonių kasa pateikė siūlymą anksčiau pradėti rengti ir patvirtinti 2020 m. IV ketvirčio kompensuojamųjų vaistų kainyną. Šio siūlymo tikslas – sudaryti sąlygas vaistų gamintojų atstovams iš anksto įvertinti ir pasiruošti galimiems vaistų tiekimo sutrikimams. Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija, susipažinusi su pateiktu kainyno parengimo darbų grafiku, nepritaria šiam siūlymui dėl šių priežasčių: 1. Gerėjant epidemiologinei situacijai Europos šalyse, dauguma vaistų gamintojų prognozuoja, kad vaistų tiekimo sutrikimų nebeturėtų būti, todėl nėra didelės būtinybės skubotam IV ketvirčio kainyno rengimui. Tačiau šios prognozės gali keistis, jei, kilus naujai pandemijos bangai, epidemiologinė situacija vėl kardinaliai pablogėtų ir tektų pakartotinai taikyti tiek gamybą, tiek logistiką įtakojančias karantino priemones. 2. VLK siūlymas anksčiau pradėti ir trumpesniais nei įprasta terminais atlikti kainyno parengimo darbus ženkliai padidins darbo krūvį tiek vaistų gamintojų atstovams, tiek ir valstybės institucijoms, nors apčiuopiamos papildomos naudos tai nesuteiks. 3. Siūlymas yra vienkartinis, orientuotas tik į šios dienos situaciją ir nesprendžia sisteminių problemų ar net ir panašaus pobūdžio problemų, jei jos kartotųsi ateityje. Atsižvelgdama į tai, IFPA dar kartą nori pabrėžti, kad žymiai racionaliau būtų grįžti prie siūlymo kompensuojamųjų vaistų kainynus, kurie apima vieno gamintojo vaistus, rengti du kartus per metus. Toks siūlymas yra racionaliausias visais aspektais – jis leidžia sumažinti bereikalingo darbo apimtis (tiek gamintojų atstovams, tiek valstybinėms institucijoms), suteikia ilgesnius terminus tarpusavio derinimo ir neatitikimų taisymo darbams atlikti (o tai sąlygoja kokybiškesnį rezultatą) bei užtikrina platesnes gamybos ir tiekimo išankstinio planavimo galimybes.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas SAM/ VLK
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos SAM Viceministrė K. Garuolienė VLK Direktorius G. Kacevičius
Data 2020-09-15
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas DĖL LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO DIREKTORIAUS ĮSAKYMO NR. V-12, DĖL PRAŠYMO IŠDUOTI LIETUVOS BIOETIKOS KOMITETO PRITARIMO ATLIKTI KLINIKINĮ VAISTINIO PREPARATO TYRIMĄ LIUDIJIMĄ IR KLINIKINIO VAISTINIO PREPARATO TYRIMO ETINIO VERTINIMO ANKETOS PAVYZDINIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO SIŪLOMO PAKEITIMO
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Kartu su klinikinio vaistinio preparato tyrimo paraiška LBEK komitetui, reikia pateikti Klinikinio vaistinio preparato tyrimo etinio vertinimo anketą, užpildytą ir pasirašytą pagrindinio tyrėjo. Didžioji dalis informacijos, kurią reikia pateikti šioje anketoje yra surenkama iš pateikiamų dokumentų kartu su klinikinio vaistinio preparato paraiška: protokolo ar jo santraukos, asmens informavimo ir sutikimo formos, tyrėjų sąrašo. Manome, kad šis dokumentas yra perteklinis. Taip pat, dažnu atveju pasitaiko pildymo (kopijavimo) klaidos, nes informacija renkama iš kelių skirtingų dokumentų. Siūlome atsisakyti Klinikinio vaistinio preparato tyrimo etinio vertinimo anketos pildymo ir teikimo.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Bioetikos Komitetui (LBEK)
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LBEK Direktorei Dr. Astai Čekanauskaitei
Data 2020-09-15
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas DĖL LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL PRITARIMO ATLIKTI KLINIKINĮ VAISTINIO PREPARATO TYRIMĄ LIUDIJIMŲ IR LEIDIMŲ ATLIKTI KLINIKINĮ VAISTINIO PREPARATO TYRIMĄ IŠDAVIMO, TYRIMŲ ATLIKIMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, 491 PUNKTO REIKALAVIMŲ SIŪLOMŲ PAKEITIMŲ
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Siūlome panaikinti 491 punktą, taip pat prašome atnaujinti GKP taisykles (Įsakymas Nr. 320 Dėl Geros klinikinės praktikos taisyklių) taip užtikrinant, kad būtų laikomasi naujausių GKP taisyklių reikalavimų taikomiems šaltininiams dokumentams.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR SAM, VVKT
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR SAM Ministras A.Veryga, VVKT viršininkas G. Andrulionis, VVKT Vaistų saugumo ir informacijos skyriaus Vyresnysis patarėjas A. Vaitkevičius
Data 2020-09-15
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas DĖL KLINIKINIŲ TYRIMŲ PACIENTŲ SLAUGOS NAMUOSE ĮTEISINIMO
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Lietuvoje klinikiniuose tyrimuose dalyvaujantiems pacientams iki šiol nebuvo įteisinta slaugytojų priežiūros namuose paslauga "home nursing service", nors daugelyje Europos šalių ji yra įteisinta. Tai ypatingai aktualu epidemijos metu, kaip kad buvo COVID-19 pandemijos metu, kai ne visi pacientai galėjo atvykti į gydymo įstaigą ar klinikinio tyrimo centrą ir gauti tiriamąjį vaistinį preparatą bei atlikti protokole numatytas procedūras. Vadovaujantis VVKT rekomendacijomis, prašome įteisinti slaugytojų priežiūros namuose paslaugą, kuri padėtų užtikrinti tyrimų nepertraukiamą vykdymą ne tik epidemijos metu.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR SAM, VVKT
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR SAM ministras A.Veryga, VVKT viršininkas G.Andrulionis, VVKT Vaistų saugumo ir informacijos skyriaus Vyresnysis patarėjas Arūnas Vaitkevičius
Data 2020-09-16
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas DĖL SUSIKLOSČIUSIOS SITUACIJOS SU 2020 M. PSDF BIUDŽETO LĖŠOMIS VAISTAMS
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija (IFPA) ir Amerikos verslo rūmų Lietuvoje komitetas farmacijos klausimams nagrinėti „Local American Working Group“ (LAWG) reiškia susirūpinimą dėl Lietuvos Respublikos 2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto, kuris (konkrečiai – jo vaistų eilutė) buvo patvirtintas kaip akivaizdžiai neatitinkantis būsimų faktinių išlaidų, ir dėl ko šiuo metu vienašališkai, prieštaraujant teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams vaistinių preparatų gamintojai turi prisiimti neigiamas tokio suplanavimo pasekmes.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LRV, LR SAM, LR Seimo sveikatos reikalų komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui p. Sauliui Skverneliui Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministrui p. Aurelijui Verygai Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkei p. Astai Kubilienei
Data 2020-09-17
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Del Farmakologinio budrumo aktualiju
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas IFPA kartu su VVKT inicijavo susitikimą Farmakologinio budrumo aktualijoms aptarti.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas VVKT
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos VVKT Vaistų registracijos skyriaus vedėja Kristina Povilaitienė Farmakologinio budrumo ir apsinuodijimų informacijos skyriaus vedėja Eglė Burbienė, vyriausioji specialistė Jūratė Simanavičienė, vyresnioji patarėja Rugilė Pilvinienė (Kaunas), vyriausioji specialistė Gintarė Gilaitė (Kaunas)
Data 2020-08-28
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl LR Sveikatos apsaugos ministro 2014 06 23 d. įsakymo Nr. V-726 „Dėl Gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų gamintojų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Atsižvelgiant į 2020 m. rugpjūčio 27 d. LR SAM nuotoliniu būdu organizuotą ir vykusią diskusiją su Inovatyvių vaistų gamintojų asociacijomis- IFPA ir LAWG dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-726 „Dėl Gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų gamintojų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 25.2, 25.2.1 ir 25.2.2 punktų buvo priimtas sprendimas, kad Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija (IFPA) ir Amerikos verslo rūmų Lietuvoje komitetas „Local American Working Group“ (LAWG) pateiks pasiūlymą, kaip būtų galima išspręsti susiklosčiusią situaciją bei kokie galėtų būti šių punktų pakeitimai. Atsakydami į šį LR SAM prašymą, 2020m. rugpjūčio 28d. raštu Nr.20200828/1 pateikėme bendrą IFPA ir LAWG nuomonę ir siūlymus.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos viceministrei p. Kristinai Garuolienei Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patarėjai p.I. Greičiūtei-Kuprijanov
Data 2020-09-24
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl 2020 m. birželio 29 d. LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-1567
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Atsižvelgdama į tai, kad 2020 m. birželio 29 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-1567, kuriuo esmingai pakeistos Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-395 patvirtinto Diagnostikos ir gydymo metodikų rengimo ir jų taikymo priežiūros tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) nuostatos, Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija (toliau – IFPA) kreipiasi į LR SAM prašydama suteikti galimybę asociacijos atstovams susitikti su už Aprašo ruošimą ir įgyvendinimą atsakingais Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojais ir aptarti su atliktais pakeitimais susijusius klausimus bei kilusius neaiškumus, tokius kaip priimtų, patvirtintų, šiuo metu galiojančių metodinių dokumentų tolimesnės perspektyvos (ar jie bus keičiami, vadovaujantis nauja tvarka, ar jie bus naikinami ir pan.), tam tikrų nuostatų (pavyzdžiui, sąvokų) naikinimo tikslingumas ir susijusių teisės aktų (Gydymo vaistais, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašų rengimo reikalavimų, patvirtintų Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-277) santykis bei dermė su naujuoju reglamentavimu.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR SAM, LR SAM Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vedėja I. Cechanovičienė
Data 2020-10-05
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas IFPA NUOMONĖ DĖL KLINIKINIŲ BIOLOGINĖS TERAPIJOS VAISTINIŲ PREPARATŲ TYRIMŲ VYKDYMO ANTRINIO LYGIO AMBULATORINES ALERGOLOGIJOS AR DERMATOVENEROLOGIJOS PASLAUGAS TEIKIANČIOSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE GALIMYBĖS IR PACIENTŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMO
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA) vienija ir atstovauja vaistus kuriančias farmacines kompanijas, kurių vienas iš prioritetinių tikslų yra nuolatos gerinti inovatyvaus gydymo prieinamumą Lietuvos pacientams. Klinikiniai tyrimai suteikia galimybes pacientams gauti gydymą ir tais atvejais, kai visi prieinami gydymo būdai yra išnaudoti, todėl mes pritariame klinikinių biologinės terapijos vaistinių preparatų tyrimų vykdymų išplėtimui į žemesnio nei tretinio lygio paslaugas teikiančias įstaigas.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Bioetikos komitetas (LBEK)
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LBEK direktorei Dr. Astai Čekanauskaitei
Data 2020-09-21
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas IFPA vadovybės susitikimas su naujai pareigas pradėjusiu eiti VVKT Sveikatos technologijų skyriaus vedėju V. Sadausku
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas IFPA vadovybės susitikimas su naujai pareigas pradėjusiu eiti VVKT Sveikatos technologijų skyriaus (STV) vedėju V. Sadausku
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas VVKT
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos VVKT viršininkas G. Andrulionis, VVKT viršininko patarėja S.Stankevičiūtė, VVKT STV vedėjas V. Sadauskas, VVKT vyriausioji specialistė A. Tautvydienė
Data 2020-08-13
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas IFPA rastas Nr_20200813_1 SAM del pastabų V-726 pakeitimo projektui
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija (IFPA) teikia pastabas po š.m. liepos 30 d. SAM organizuoto posėdžio skirto aptarti sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-726 pakeitimo projektą. Susipažinę su nauja projekto redakcija, IFPA prašo papildyti projektą 18.5 ar 18 (1) prim papunkčiu. Šiame papunktyje turėtų būti įtvirtinta galimybė vaistų gamintojams kreiptis į Derybų komisiją dėl einamųjų kalendorinių metų prognozuojamų išlaidų kompensuojamajam vaistiniam preparatui sumos nustatymo tai atvejais, kuomet sutartyje su Valstybine ligonių kasa yra nurodytos tik praėjusių metų prognozuojamos sumos. Esant tokiai situacijai, turi būti parengtas naujas sutarties priedas, jame nurodant prognozuojamą išlaidų sumą naujiems kalendoriniams metams. Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvoje nėra pacientų registrų, todėl sunku numatyti pacientų srautus naujam vaistui, ypač kai kalbama apie ilgesnį periodą. Dažnai po 3 metų realios išlaidos ženkliai skiriasi nuo prognozuojamų. Dėl šios priežasties sutarčių sudarymas pagal realius klinikinius poreikius užtikrintų didesnes gydymo tęstinumo garantijas.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR SAM, VLK
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR SAM viceministrė K.Garuolienė
Data 2020-11-16
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas DĖL PAKAITINIŲ VERTINAMŲJŲ BAIGČIŲ VERTINIMO, KAI SIŪLOMA KOMPENSUOTI VAISTĄ NEMETASTAZAVUSIAI IR METASTAZAVUSIAI PIKTYBINEI LIGAI, KURIOS TYRIMŲ ILGALAIKIO IŠGYVENAMUMO DUOMENYS YRA NEBRANDŪS ARBA JŲ NEGALIMA PASIEKTI DĖL OBJEKTYVIŲ PRIEŽASČIŲ
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija (IFPA), atsižvelgdama į kitų šalių patirtį taikant medikamentinio gydymo technologijų vertinimą, teikia pastabas ir siūlo tobulinti pakaitinių vertinamųjų baigčių vertinimo procesą tais atvejais, kai tai susiję su siūlymais kompensuoti vaistus nemetastazavusioms ir metastazavusioms piktybinėms ligoms gydyti.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas VVKT
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos VVKT viršininkas G. Andrulionis.
Data 2020-11-13
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas DĖL 2020 M. PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija (IFPA), vienijanti 17-os stambiausių pasaulinių farmacijos kompanijų atstovybes Lietuvoje, susipažino su Lietuvos Respublikos 2021 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu Nr. XIIIP-5292(2) bei jo svarstymo Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose rezultatais ir teikia savo pastabas.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LRVyriausybei, LRS Seimo Sveikatos reikalų, Biudžeto ir Finansų, Audito komitetai, LR SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos Siųsta (tiesioginiai adresatai): LRVyriausybei, LRS Seimo Sveikatos reikalų, Biudžeto ir Finansų, Audito komitetai, LR SAM; Informavimui persiųsta (cc): LR Prezidentūra, gydytojų ir pacientų organizacijos, socialiniai partneriai
Data 2020-11-25
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Dėl SAM ministro įsakymo Nr. V-726 „Dėl Gydymo prieinamumumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų gamintojų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo projekto
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Projekto rengėjų prašymu, Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija (IFPA) susipažinusi su pateiktu sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-726 „Dėl Gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų gamintojų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo projektu, teikia pastabas.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR SAM
Data 2020-11-11
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO NR. 20-14882 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-1128 „DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija („IFPA“), susipažinusi su Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 „Dėl vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektu (toliau – „Įsakymo projektas“), teikia pastabas dėl Įsakymo projekto tobulinimo. IFPA ir jos nariams kyla nemažai praktinio pobūdžio klausimų, susijusių su Įsakymo projekto aiškinimu ir taikymu. Manome, kad skubotas Įsakymo projekto svarstymas ir priėmimas gali sukelti nepageidaujamų nesusipratimų, todėl prašome atidėti jo tvirtinimą iki bus surengtos nuotolinės konsultacijos (nuotolinis susitikimas) su visais rinkos dalyviais. Tokių konsultacijų metu būtų galima aptarti visą reklaminių renginių organizavimo ir įgyvendinimo procesą, atsakyti į reklamos davėjų klausimus bei pašalinti pastebėtus netikslumus.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR SAM, VVKT
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR SAM viceministrė K. Garuolienė, A.Oriatė, G. Bobelienė, M.Dabulė; VVKT viršininkas G. Andrulionis
Data 2020-11-11
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO NR. 20-14882 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-1128 „DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija („IFPA“), susipažinusi su Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. V-1128 „Dėl vaistinių preparatų reklamos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo" projektu (toliau – „Įsakymo projektas“), teikia pastabas dėl Įsakymo projekto tobulinimo. IFPA ir jos nariams kyla nemažai praktinio pobūdžio klausimų, susijusių su Įsakymo projekto aiškinimu ir taikymu. Manome, kad skubotas Įsakymo projekto svarstymas ir priėmimas gali sukelti nepageidaujamų nesusipratimų, todėl prašome atidėti jo tvirtinimą iki bus surengtos nuotolinės konsultacijos (nuotolinis susitikimas) su visais rinkos dalyviais. Tokių konsultacijų metu būtų galima aptarti visą reklaminių renginių organizavimo ir įgyvendinimo procesą, atsakyti į reklamos davėjų klausimus bei pašalinti pastebėtus netikslumus.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR SAM, VVKT
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR SAM viceministrė K. Garuolienė, A.Oriatė, G. Bobelienė, M.Dabulė; VVKT viršininkas G. Andrulionis
Data 2020-10-30
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Inovatyvios Farmacijos Pramonės Asociacija (IFPA)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas IFPA ir LAWG vardu, LR SAM prašymu, teikiame pasiūlymus raštu Nr. 20201030/1 “Dėl sutartinių sumų nustatymo keičiant V-726“ pakeitimo projektui.
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija (IFPA) ir Amerikos verslo rūmų Lietuvoje komitetas farmacijos klausimams nagrinėti „Local American Working Group“ (LAWG), atsižvelgdami į pastaruoju metu vykstančias diskusijas dėl LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-726 „Dėl Gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų gamintojų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Aprašas) taikymo, dar kartą išanalizavo ir aptarė minėto teisės akto nuostatas, šių nuostatų įgyvendinimo praktiką, iš to kylančias problemas bei nuostatų turinio atitiktį siekiamų tikslų atžvilgiu. Atsižvelgdami į šią atliktą analizę, siųlome iš esmės peržiūrėti, t.y. pakeisti ir parengti Aprašo III skyriaus „Sutarties galiojimo laikotarpis, sutarties peržiūrėjimo ir nutraukimo procedūra“ ir IV skyriaus „Prognozuojamų išlaidų vaistiniam preparatui sumos sutartyje nustatymo tvarka“ naują redakciją.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR SAM
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos LR SAM Viceministrė K. Garuolienė
AGNĖ DALIA GAIŽAUSKIENĖ
Registruotas lobistu:
2019-06-19
VTEK sprendimo Nr. KS-161
Atstovauja: Inovatyvios farmacijos pramonės asociacija
Juridinio asmens kodas: 124186557
Tel. nr:
-
El. paštas:
-
Kita informacija:
-