Lobisto anketa
Data 2017-10-04
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas Local American Working Group (toliau -LAWG)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas (toliau - Projektas)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Projekte yra keletas neišspręstų aspektų, kurie, LAWG manymu, yra svarbūs siekiant efektyvaus PSDF biudžeto lėšų valdymo bei inovatyvių vaistų neprieinamumo Lietuvos pacientams problemos sprendimui: dėl kainos reikalavimų tų vaistinių preparatų, kurių atžvilgiu yra su Valstybine ligonių kasa prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytos rizikos pasidalijimo dėl grąžintinos kainos dalies ar kitokios kainos nuolaidos sutartys; dėl GESvid apskaičiavimo pagal 3 šalių mažiausių kainų vidurkį; dėl biologinių vaistų kainų apskaičiavimo tvarkos.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2018-03-20
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas Local American Working Group (toliau -LAWG)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-267 ir 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo V-203 pakeitimų projektai
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LAWG nuomone, šiais Projektais keičiamuose įsakymuose turi būti reglamentuojama aiškesnė ir konkretesnė procedūra, kaip, rengiant Kainyno ar Kainyno pakeitimo projektą, bus sprendžiami neatitikimai su ES valstybėse deklaruojamomis Tarptautinėje duomenų bazėje vaistų kainoms patikrinti (Euripid) duomenimis. Taip pat turi būti papildyta paraiška atskira grafa/eilute, kurioje gamintojai turėtų pateikti informaciją apie deklaruotą vaistinio preparato kainą ES valstybėse.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2017-11-24
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas Local American Working Group (toliau - LAWG)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, bazinių kainų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ naujos redakcijos projektas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Klausimai dėl tiekėjo ir taikomos Lietuvai kainos sąvokų ir jų taikymo; dėl kainos reikalavimų tų vaistinių preparatų, kurių atžvilgiu yra su Valstybine ligonių kasa prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos sudarytos rizikos pasidalijimo dėl grąžintinos kainos dalies ar kitokios kainos nuolaidos sutartys.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2017-12-22
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas Local American Working Group (toliau - LAWG)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-726 „Dėl gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų gamintojų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Kompensuojamųjų vaistinių prepatatų bazinių kainų keitimo keturis kartus per metus bei tik vieno karto grąžintinos kainos dalies perskaičiavimo, atsižvelgiant į pasikeitusią bazinę kainą, pagal Projektą, teisinės spragos ištaisymo pasiūlymas
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė ligonių kasa prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2018-02-22
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas Local American Working Group (toliau -LAWG)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo projektas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Pasiūlymai dėl Projektu siūlomų Įsakymo priedo „Vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių ir ligų vertinimo schemos“ bei dėl Projektu siūlomų Įsakymo II skyriaus „Paraiškų ir dokumentų reikalavimai“ pakeitimų
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2019-03-20
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 patvirtintas Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LAWG pateikė pastabas dėl Apraše numatytų vaistų terapinės vertės vertinimo kriterijų tam tikro prieštaringumo ir (ar) jų interpretavimo nepagrįstumą onkologinėms ligoms skirtų vaistų atžvilgiu; taip pat pasiūlymą patikslinti Aprašo priedo „Siūlomo įrašyti į kompensavimo sąrašus vaistinio preparato terapinės vertės nustatymo protokolas“ 3.2 punktą.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2019-02-15
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 patvirtintas Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LAWG, atsižvelgiant į tai, kad dalis su Aprašo projektu (projekto priede) pateiktų „Paraiškos įrašyti vaistinį preparatą į kompensavimo sąrašus rengimo taisyklių" reikalaujamos pateikti informacijos arba nėra, arba pareiškėjams nėra prieinama, arba yra perteklinė, pateikė siūlymus ir klausimus dėl to.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2018-12-13
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-267, pakeitimo projektas (toliau – Projektas)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LAWG nuomone, Projektu įtvirtinami pakeitimai turėtų įsigalioti ne anksčiau nei kitų metų antrąjį ketvirtį
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2019-03-29
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-3191
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Projektu siekiama pakeisti vaistų kompensavimo procesą. LAWG nuomone, projektas nustato tokius finansinius farmakoekonominius barjerus, kurie iš esmės užkirs kelią vaistų, kurie skirti onkologinėms ir kitoms retoms ligoms gydyti, prieinamumui Lietuvos pacientams. Be to, tokie barjerai ne tik sumažins ir užsienio kompanijų, gaminančių naujus vaistinius preparatus, kurie skirti onkologinėms ir kitoms retoms ligoms gydyti, verslo plėtrą Lietuvoje, bet gali turėti lemiamą įtaką ir tokio verslo uždarymui.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2019-03-21
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LR Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 994 patvirtintas Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LAWG pateikė apibendrintas su kompensuojamų vaistų kainyno rengimu susijusias sistemines problemas, reglamentuojams Apraše, kurios kelia sunkumų vaistų gamintojams įvykdyti jiems nustatytas prievoles savalaikiai suderinti ir pateikti Lietuvai priimtinas vaistų kainas.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2018-10-05
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas Local American Working Group (toliau -LAWG)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatymo Nr. X-709 58 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (reg. Nr. 18-11129)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Projektu siekiama tobulinti vaistų kompensavimo procesą, kaip nurodoma Projekto aiškinamajame rašte, su tikslu kuo daugiau atsižvelgti į realius pacientų poreikius sudarant sąlygas sukurti ir įdiegti sveikatos technologijų vertinimo sistemą. Tačiau ši sistema yra ketinama įdiegti pagal Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vykdomo projekto (HTA projekto) rezultatus, kurie, kiek jie yra paviešinti (nes prie aiškinamojo rašto jie nepateikti), deja, priešingai, akivaizdžiai rodo, jog nėra orientuoti į realius pacientų poreikius. Vykdant šį projektą nebuvo atliktas net vertinimas, kokią įtaką šio projekto įgyvendinimas turės visų naujausių, efektyviausių vaistų prieinamumui Lietuvos pacientams, o nustatyti finansiniai farmakoekonominiai barjerai iš esmės užkirs kelią vaistų, kurie skirti onkologinėms ir kitoms retoms ligoms gydyti, prieinamumui Lietuvos pacientams. Tokie barjerai ne tik sumažins ir užsienio kompanijų, gaminančių naujus vaistinius preparatus, kurie skirti onkologinėms ir kitoms retoms ligoms gydyti, verslo plėtrą Lietuvoje, bet gali turėti lemiamą įtaką ir tokio verslo uždarymui.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2018-10-10
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas Local American Working Group (toliau -LAWG)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-726 „Dėl gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų gamintojų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LAWG nesutinka su Projektu siekiamu Sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo 29 punkto, numatančio, jog grąžintina atitinkamo vaistinio preparato kainos dalis (procentais) perskaičiuojama pasikeitus šio ir (ar) kito panašaus poveikio vaistinio preparato arba vaistinio preparato, analogiško lygiagrečiai importuojamam vaistiniam preparatui, į kurio bazinę kainą buvo atsižvelgiama skaičiuojant grąžintiną atitinkamo vaistinio preparato kainos dalį (procentais), bazinėms kainoms, panaikinimu. Ši teisės norma, LAWG manymu, turi išlikti imperatyvi ir numatyta teisės akte, nepaliekant jokių interpretacijų dėl jos galimo taikymo ar netaikymo (pvz., priklausomai nuo šalių susitarimo, derybų rezultato, taikymo tam tikriems atvejams ar pan.). Be to, nesant tokios nuostatos teisės akte, išeitų, jog vaistinių preparatų gamintojai, pasirašydami sutartį su Valstybine ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK), realiai nežino, dėl kokios konkrečiai grąžintinos sumos (grąžinant kainos dalį procentais) yra susitariama. Nes ji automatiškai tampa kintanti priklausomai nuo bazinių kainų pasikeitimo. LAWG įsitikinimu, sutartys su VLK sudaromos konkrečiomis sąlygomis, ir, svarbiausia – susitariant dėl konkrečių grąžintinų sumų (bet ne preliminarių, apytikrių, ar pan.), ką patvirtina ne tik teisės normos, reguliuojančios tokių sutarčių sudarymą, bet apskritai civilinės teisės normos.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2018-11-20
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos darbo reglamentą, patvirtintą 2013 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1149 (toliau – Darbo reglamentas)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LAWG, atsižvelgiant į neteisingą Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos (toliau – Komisija) narių ir Komisijos posėdžiuose dalyvaujančių specialistų (gydytojų specialistų, nepriklausomų ekspertų ir kt.) nešališkumo deklaracijos pildymo ir su tuo susijusio nusišalinimo nuo klausimų svarstymo interpretavimą, ir siekiant išvengti tolimesnių neteisingų šio aspekto interpretacijų, pasiūlė pakeisti Darbo reglamento priede pateiktos interesų deklaracijos 2 ir 5 punktus.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2019-06-13
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 patvirtintas Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Aprašo projektu keičiami vaistų terapinės vertės vertinimo kriterijai. LAWG pateikė savo pastabas ir pasiūlymus dėl šių kriterijų, kurių esminis yra būtinumas pateikti paaiškinimus Apraše, kaip bus vykdomas duomenų validavimas.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2019-06-14
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 patvirtintas Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Aprašo projektu keičiama vaistų vertinimo sistema (įdiegiamas taip vadinamas "sveikatos technologijų vertinimas"). LAWG pateikė savo pastabas ir pasiūlymus dėl šios sistemos, kurių esminis yra susijęs su tuo, jog projekte nenurodomas konkretus referencinės kaštų naudingumo vertės palyginamojo įverčio dydis (nes jis bus tvirtinamas atskiru sveikatos apsaugos ministro įsakymu), tačiau tam, kad būtų galima įvertinti visapusišką siūlomo projekto poveikį, būtina žinoti, kaip ir kokiu pagrindu vadovaujantis sveikatos apsaugos ministras nustatys, kokio dydžio turėtų būti referencinė kaštų naudingumo vertė, kaip ji taikoma ir kaip dažnai, ar kokias atvejais, jį peržiūrima ir keičiama.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2019-08-19
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 patvirtinto Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, susijusio su vaistų terapinės vertės vertinimo kriterijais, dalis
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Šiuolaikiniai onkologiniai vaistai yra ženkliai efektyvesni, čia pagrindiniu vertinimo kriterijumi turi tapti nebe „mirtingumas“ ar „išgyvenamumas“, o vėžio ląstelių išnaikinimas ir ligos progresavimo sustabdymas, gyvenimo kokybės atstatymas. Inovatyviais vaistais palaikomi ne bet kokie gyvenimo metai, bet kokybiški gyvenimo metai – tai itin svarbu pacientui. Be to, visiškai nėra aišku, kodėl tais atvejais, kai yra bendrojo išgyvenamumo ir (ar) gyvenimo kokybės įrodymo duomenys, jie nebuvo priimti taikant apibrėžtas ir (ar) susiaurintas vaisto skyrimo sąlygas.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2019-07-22
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. V-267 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ ĮRAŠYMO Į KAINYNUS TVARKOS APRAŠO IR KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTINIŲ PREPARATŲ IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ PREKYBOS ANTKAINIŲ SĄRAŠO IR JŲ TAIKYMO REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO PROJEKTAS NR. 19-8730
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Projektu siūloma, kad Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje (toliau – VVKT) kompensuojamųjų vaistinių preparatų vieno mėnesio poreikis būtų nustatomas pagal praėjusių metų to paties mėnesio faktinį parduotų vaistinio preparato pakuočių skaičių vaistinėse. LAWG manymu, toks rinkos poreikio skaičiavimas yra labai netikslus. Pažymėtina, kad per vienerius metus rinka gali pasikeisti iš esmės (į kompensuojamųjų vaistinių preparatų grupę gali būti įtraukti nauji ar išbraukti vaistiniai preparatai, o taip pat pradėti kompensuoti naujos grupės vaistiniai preparatai tai pačiai ligai gydyti). Be to, remiantis Projekto tekstu, nėra aišku ar bus lyginamas tas pats vaistinis preparatas ir forma (NPAKID), ar veiklioji medžiaga, ar kompensuojamųjų vaistinių preparatų grupė. Projekte taip pat nėra numatyta, kaip nustatomas kompensuojamųjų vaistinių preparatų vieno mėnesio poreikis, jei vaistas, forma, medžiaga ar grupė prieš metus nebuvo kompensuojami.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2019-08-26
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-726 patvirtinto Gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų gamintojų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Atsižvelgiant į tai, kad 2019 metais vaistinių preparatų bazinės kainos kompensavimo lygis buvo pakeltas iki 100 procentų (preparatams, įtrauktiems į kompensuojamųjų vaistų A sąrašą), o šis veiksnys turi tiesioginę įtaką grąžintinų lėšų dydžiui, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK), LAWG nuomone, turi pareigą peržiūrėti sudarytas sutartis su gamintojais dėl gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė ligonių kasa
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2019-09-09
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisijos darbo reglamentas, patvirtintas 2013 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1149
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Atsižvelgiant į tai, kad informacijos spartus dalinimasis yra viena esminių skaidrumą užtikrinančių sąlygų, bei į tai, kad Komisija ilgą laiką teikė Komisijos posėdžių protokolų santraukos skelbimą viešai, LAWG manymu, būtina sugrąžinti šią gerąją praktiką siekiant nestabdyti kompensavimo proceso eigos ir jo skaidrumo užtikrinimo sąlygų.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2019-09-10
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Atvirų duomenų projektas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Valstybės strateginio tikslo – sukurti atvirų duomenų sprendinius, kurie leistų verslui ir visuomenei patogiai gauti ir naudoti viešojo sektoriaus institucijų tvarkomus duomenis – įgyvendinančio duomenų atvėrimo projekto aptarimas
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2019-09-17
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Privalomojo sveikatos draudimo tarybos (toliau – PSDT) planuojamas svarstyti referencinės kaštų naudingumo vertės klausimas remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 patvirtintuLigų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašu
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LAWG manymu, PSDT turėtų būti teikiama tvirtinimui ne tik vienas referencinės kaštų naudingumo vertės dydis (skaičius), bet ir išimčių taikymo tvarka (kada, kokioms ligoms, kokiu principu, kokiais kriterijais remiantis ir pan.) bus taikomos išimtys. PSDT tai turėtų svarstyti ir pritarti/nepritarti tik turėdama visapusišką informaciją, kaip naujoji vaistų kompensavimo sistema veiks po 2020 m. sausio 1 d.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Privalomojo sveikatos draudimo taryba
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2019-11-19
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 patvirtintas Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LAWG siūlo svarstyti ne mažesnį kaip 3 BVP referencinės kaštų naudingumo vertės dydžio sumą diferencijuojant ją pagal ligų pobūdžius bei svarstant kartu su kitomis išimtimis, ir tokių išimčių taikymo tvarka ir kriterijais.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2019-12-04
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas 2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. XIIIP-4043(2)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Sveikatos apsaugos ministerija, rengdama Biudžeto projektą visiškai ignoravo strateginius savo pačios dokumentus – 2017 m. rugpjūčio 30 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1008 patvirtintas Vaistų politikos gaires. Be to, 2020 m. vaistų kompensavimui planuojama skirti 359,5 mln. eurų (išlaidų 02 eilutė), kai faktinės išlaidos vaistams 2019 m. sieks apie 380 mln. eurų. Tai reiškia, kad jau rengiant 2020 m. biudžeto projektą iš anksto yra žinoma, jog lėšų vaistų kompensavimui nepakanka ir iš karto „planuojamas“ 20 mln. eurų deficitas, nutylint, kaip bus sprendžiama ši problema
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Vyriausybė, LR Sveikatos apsaugos ministerija, LR Seimo Sveikatos reikalų komitetas
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2019-12-05
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 patvirtintas Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LAWG kreipėsi informuodama apie susiklosčiusią situaciją dėl vaistinių preparatų paraiškų, pateiktų dėl įrašymo juos į kompensavimo sąrašus, farmakoekonominio vertinimo, kurį privalo pateikti LR Sveikatos apsaugos Farmacijos departamentas , vėlavimo ir tuo pačiu išreiškė susirūpinimą dėl šios situacijos.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas LR Sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2020-01-06
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 patvirtintas Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LAWG, atsižvelgdamas į siūlomus referencinės kaštų naudingumo vertės dydžius, pasiūlė tuo pačiu nustatyti kriterijus dėl tolimesnių sprendimų, kuriais vadovausis Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisija (ar kita kompetentinga institucija), kuomet bus viršijami šie dydžiai.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2020-01-15
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 patvirtintas Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LAWG, atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 23 d. vykusią diskusiją dėl sprendimų siūlyti įrašyti ar neįrašyti vaistinius preparatus į kompensavimo sąrašus priėmimo kriterijų, bei į kitas vykusias diskusijas dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie LR Sveikatos apsaugos ministerijos atliktų ir atliekamų onkologinėms ligoms skirtų vaistų vertinimų, papildomai pateikė savo pastebėjimus ir siūlymus šių kriterijų tobulinimo atžvilgiu, įskaitant dėl galimų tiesioginių baigčių įrodymų teisinio reglamentavimo vertinant vaistus onkologinėms ligoms gydyti.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2020-02-24
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-726
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas Pateiktas komentaras dėl klinikiniais rezultatais pagrįstų sutarčių poreikio ir jų reikalingumo siekiant gerinti gydymo inovatyviais vaistiniais preparatais prieinamumą pacientams ir valdyti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidas vaistiniams preparatams.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2020-03-02
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 patvirtintas Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LAWG pateikė pastabas dėl paskelbto Aprašo projekto, susijusio su naujai diegiamo sveikatos technologijų vertinimo modelio sureglamentavimu
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2020-03-13
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-726 „Dėl gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų gamintojų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LAWG manymu, įsakymo projektas prieštarauja pačiam Aprašui, taip pat visiškai neatitinka teisinio apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių, sutarčių laisvės, šalių lygiateisiškumo ir sąžiningumo principų gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių vykdymo ir jų aiškinimo procese
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos
Data 2020-04-07
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Naujos redakcijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 patvirtintas Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) projektas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LAWG pakartojo savo pastabas ir pasiūlymus, į kuriuos nebuvo atsižvelgta ir (ar) dėl kurių reikalinga platesnė diskusija
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos
Data 2020-05-04
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Naujos redakcijos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 patvirtintas Ligų, vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) projektas
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LAWG dar kartą pakartojo savo pastabas ir pasiūlymus, į kuriuos nesulaukė aiškių atsakymų ir (ar) argumentų ir todėl, LAWG manymu, jie turėjo būti dar kartą atidžiai įvertinti prieš priimant Projektą.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
Data 2020-05-26
Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas Asociacija "American Chamber of Commerce"
Fizinis arba juridinis asmuo, kurio interesu siekiama vykdyti lobistinę veiklą Asociacijos "American Chamber of Commerce" komitetas "Local American Working Group"
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-726 “Dėl Gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir vaistinių preparatų gamintojų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo" projektas Nr. 20-6773
Teisės akto, teisės akto projekto ar administracinio sprendimo, dėl kurio vykdoma lobistinė veikla, norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas LAWG pateikė savo pastabas ir pasiūlymus dėl Projekto. Pavyzdžiui, LAWG manymu, Projektas kelia neaiškumų siekiant suprasti naujų finansiniais rezultatais pagrįstų sutarčių tipų tikslus ir uždavinius, nes jų taikymo sąlygos, LAWG manymu, nepagrįstai skiriasi.
Institucijos ar įstaigos (jeigu yra, ir padalinio), kurioje eina pareigas asmuo, kuriam buvo siekiama daryti įtaką, kad būtų priimami ar nepriimami teisės aktai, administraciniai sprendimai, pavadinimas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Asmens, kuriam lobistinė veikla buvo siekama daryti įtaką, vardas, pavardė, pareigos -
RŪTA PUMPUTIENĖ
Registruotas lobistu:
2017-09-06
VTEK sprendimo Nr. KS-128
Tel. nr:
-
El. paštas:
-
Kita informacija:
-